Từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp thường gặp và chi tiết nhất 

Những đoạn hội thoại giới thiệu về bản thân, nghề nghiệp hiện tại thật không khó để bắt gặp hàng ngày và việc có thể tự tin giao tiếp trôi chảy trong những trường hợp này vô cùng cần thiết. Vậy nên hôm nay, IELTSMindX muốn gửi đến bạn hơn 100 từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp – một chủ đề khá quen thuộc trong giao tiếp. Chắc chắn bài học này sẽ giúp ích cho một số bạn khi giao tiếp đấy.

Mục lục

Từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp

Lĩnh vực Luật và An ninh

 1. Bodyguard (ˈbɒdɪˌgɑːd): Vệ sĩ
 2. Judge (ˈʤʌʤ): Quan tòa
 3. Forensic scientist (fəˈrɛnsɪk ˈsaɪəntɪst): Nhân viên pháp y
 4. Lawyer (ˈlɔːjə): Luật sư nói chung
 5. Barrister (ˈbærɪstə): Luật sư bào chữa
 6. Magistrate (ˈmæʤɪstreɪt): Quan tòa sơ thẩm
 7. Solicitor (səˈlɪsɪtə): Cố vấn pháp luật
 8. Prison officer (ˈprɪzn ˈɒfɪsə): Công an ở trại giam
 9. Security officer (sɪˈkjʊərɪti ˈɒfɪsə): Nhân viên an ninh
 10. Customs officer (ˈkʌstəmz ˈɒfɪsə ): Nhân viên hải quan
 11. Policewoman (pəˈliːsˌwʊmən): Cảnh sát
 12. Detective (dɪˈtɛktɪv): Thám tử
 13. Lawyer (‘lɔ:jə): luật sư 
 14. Police officer (Or: policeman/policewoman) (pə’li:s ‘ɔfisə): cảnh sát
 15. Security officer (si’kjuəriti ‘ɔfisə): nhân viên an ninh
 16. Solicitor (sə’lisitə): cố vấn luật pháp

Lĩnh vực Tài chính – Kinh doanh

từ vựng tiếng anh về nghề nghiệp tài chính kinh doanh

Tiếng Anh về lĩnh vực tài chính – kinh doanh liên tục được cập nhật và bổ sung những từ vựng mới nhằm đáp ứng được tốc độ phát triển của ngành này. Vì vậy, TOPICA Native sẽ cung cấp cho bạn những từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp theo chủ đề Tài chính – kinh doanh thông dụng nhất dưới đây để giúp bạn có thêm tự tin chinh phục lĩnh vực này.

 1. Accountant (əˈkaʊntənt): Kế toán
 2. Economist (i(ː)ˈkɒnəmɪst ): Nhà kinh tế học
 3. Investment analyst (ɪnˈvɛstmənt ˈænəlɪst): Nhà phân tích đầu tư
 4. Businessman (ˈbɪznɪsmən): Doanh nhân
 5. Financial adviser (faɪˈnænʃəl ədˈvaɪzə): Cố vấn tài chính
 6. Marketing director (ˈmɑːkɪtɪŋ dɪˈrɛktə): Gám đốc marketing
 7. Actuary (/’æktjuəri): chuyên viên thống kê
 8. Advertising executive (ˈædvətaɪzɪŋ ig’zekjutiv): chuyên viên quảng cáo
 9. Businessman (ˈbɪznəsmæn): nam doanh nhân
 10. Businesswoman (ˈbɪznəswʊmən): nữ doanh nhân
 11. Financial adviser (fai’nænʃəl əd’vaizə): cố vấn tài chính
 12. Personal assistant (‘pə:snl ə’sistənt): trợ lý riêng
 13. Director (di’rektə): giám đốc
 14. Management consultant (‘mænidʤmənt kən’sʌltənt): cố vấn cho ban giám đốc
 15. Manager (‘mænidʤə): quản lý/ trưởng phòng
 16. Office worker (‘ɔfis ‘wə:kə): nhân viên văn phòng
 17. Receptionist (ri’sepʃənist): lễ tân
 18. Sales Representative (seil ,repri’zentətiv): đại diện bán hàng
 19. Salesman (‘seilzmən): nhân viên bán hàng nam
 20. Saleswoman (‘seilz,wumən): nhân viên bán hàng nữ
 21. Secretary (‘sekrətri): thư ký
 22. Telephonist (ti’lefənist): nhân viên trực điện thoại
 23. Customer service representative (‘kʌstəmə ‘sə:vis ,repri’zentətiv): Người đại diện của dịch vụ hỗ trợ khách hàng

Lĩnh vực Kỹ thuật và Công nghệ thông tin

 1. Programmer (ˈprəʊgræmə): Lập trình viên
 2. Software developer (ˈsɒftweə dɪˈvɛləpə): Nhân viên phát triển phần mềm
 3. Web develope (wɛb develope): Nhân viên phát triển mạng
 4. Database administrator (ˈdeɪtəˌbeɪs ədˈmɪnɪstreɪtə): Nhân viên quản lý dữ liệu
 5. Web designer (wɛb dɪˈzaɪnə): Nhân viên thiết kế mạng
 6. Computer software engineer (kəm’pju:tə ˈsɒftweə ,endʤi’niə): Kĩ sư phần mềm máy tính

Lĩnh vực Khoa học đời sống, tự nhiên và xã hội

 1. Biologist (baɪˈɒləʤɪst): Nhà sinh vật học
 2. Scientist (ˈsaɪəntɪst): Nhà khoa học
 3. Chemist (ˈkɛmɪst): Nhà hóa học
 4. Physicist (ˈfɪzɪsɪst): Nhà vật lý
 5. Meteorologist (ˌmiːtiəˈrɒləʤɪst): Nhà khí tượng học
 6. Lab technician (læb tɛkˈnɪʃən): Nhân viên phòng thí nghiệm
 7. Botanist (ˈbɒtənɪst): Nhà thực vật học
 8. Researcher (rɪˈsɜːʧə): Người làm nghiên cứu
 9. Diplomat (ˈdɪpləmæt): Nhà ngoại giao

Lĩnh vực Bán lẻ

từ vựng tiếng anh về nghề nghiệp bán lẻ

Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề nghề nghiệp thuộc lĩnh vực bán lẻ thường rất đa dạng và được sử dụng nhiều trong giao tiếp hằng ngày. Vì vậy, các bạn nên trang bị cho bản thân các từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp trong lĩnh vực bán lẻ để tự tin giao tiếp hằng ngày nhé!

 1. Baker (beɪkə): Thợ làm bánh
 2. Bookmaker (ˈbʊkˌmeɪkə): Nhà cái (trong cá cược)
 3. Beautician (bjuːˈtɪʃən): Nhân viên làm đẹp
 4. Bookkeeper (ˈbʊkˌkiːpə): Kế toán
 5. Florist (ˈflɒrɪst ): Người trồng hoa
 6. Cashier (kæˈʃɪə): Thu ngân
 7. Shop assistant (ʃɒp əˈsɪstən): Nhân viên bán hàng
 8. Estate agent (ɪsˈteɪt ˈeɪʤənt): Nhân viên bất động sản
 9. Sales assistant (seɪlz əˈsɪstənt): Trợ lý bán hàng
 10. Shopkeeper (ˈʃɒpˌkiːpə): Chủ cửa hàng
 11. Tailor (ˈteɪlə): Thợ may
 12. Store manager (stɔː ˈmænɪʤə): Người quản lý cửa hàng
 13. Travel agent (ˈtrævl ˈeɪʤənt): Nhân viên đại lý du lịch
 14. Antique dealer (æn’ti:k ‘di:lə): người buôn đồ cổ
 15. Art dealer (ɑ:t ‘di:lə): người buôn một số tác phẩm nghệ thuật
 16. Barber (‘bɑ:bə): thợ cắt tóc
 17. Butcher (‘butʃə): người bán thịt
 18. Fishmonger (‘fiʃ,mʌɳgə): người bán cá
 19. Greengrocer (‘gri:n,grousə): người bán rau quả
 20. Hairdresser (ˈheədresə(r)): thợ làm đầu
 21. Store manager (stɔ: ‘mænidʤə): người điều hành cửa hàng
 22. Tailor (‘teilə): thợ may

Lĩnh vực Y tế và Công tác xã hội

 1. Doctor (ˈdɒktə): Bác sĩ
 2. Paramedi: Trợ lý y tế
 3. Psychiatrist (saɪˈkaɪətrɪst): Nhà tâm thần học
 4. Dentist (ˈdɛntɪst): Nha sĩ
 5. Physiotherapist (ˌfɪzɪəˈθɛrəpɪst): Nhà trị liệu vật lý
 6. Nurse (nɜːs): Y tá
 7. Pharmacist (ˈfɑːməsɪst): Dược sĩ
 8. Social worker (ˈsəʊʃəl ˈwɜːkə): Nhân viên công tác xã hội
 9. Veterinary surgeon (ˈvɛtərɪnəri ˈsɜːʤən): Bác sĩ thú y
 10. carer (keə): người làm nghề chăm sóc người ốm
 11. dental hygienist (‘dentl ‘haidʤi:nist): chuyên viên vệ sinh răng
 12. midwife (‘midwaif): bà đỡ/nữ hộ sinh
 13. nanny (‘næni): vú em
 14. optician (ɔp’tiʃn): bác sĩ mắt
 15. paramedic (ˌpærəˈmedɪk): trợ lý y tế
 16. pharmacist (‘fɑ:məsist): dược sĩ
 17. chemist (‘kemist): nhà hóa học, dược sĩ (ở hiệu thuốc)
 18. surgeon (‘sə:dʤən) : bác sĩ phẫu thuật

Lĩnh vực Lao động tay chân

Cùng khám phá tổng hợp từ vựng tiếng Anh theo chủ đề nghề nghiệp trong lĩnh vực lao động dưới đây:

 1. Cleaner (ˈkliːnə): Lao công
 2. Bricklayer (ˈbrɪkˌleɪə): Thợ xây
 3. Carpenter (ˈkɑːpɪntə): Thợ mộc
 4. Electrician (ɪlɛkˈtrɪʃən): Thợ điện
 5. Mechanic (mɪˈkænɪk): Thợ sửa máy
 6. Roofer (ˈruːfə): Thợ lợp mái
 7. Glazier (ˈgleɪziə): Thợ lắp kính
 8. Tiler (ˈtaɪlə): Thợ lợp ngói
 9. Driving instructor (ˈdraɪvɪŋ ɪnˈstrʌktə): Giáo viên dạy lái xe
 10. Masseuse (mæˈsɜːz): Nữ nhân viên xoa bóp
 11. Groundsman (ˈgraʊndzmən): Nhân viên trông coi sân bóng
 12. Decorator (ˈdɛkəreɪtə): Người làm nghề trang trí
 13. Blacksmith (ˈblæksmɪθ): Thợ rèn
 14. Gardener (ˈgɑːdnə): Người làm vườn
 15. Plumber (ˈplʌmə): Thợ sửa ống nước
 16. Welder (ˈweldə(r)) : Thợ hàn
 17. Architect (‘ɑ:kitekt): Kiến trúc sư
 18. Assembler (əˈsemblər): Công nhân lắp ráp
 19. Construction worker (kən’strʌkʃn ‘wə:kə): Công nhân xây dựng
 20. Interior designer (/in’tiəriə di’zainə): Nhà thiết kế nội thất
 21. Chimney sweep (‘tʃimni swi:p): thợ cạo ống khói
 22. Cleaner (‘kli:nə): người lau dọn
 23. Electrician (ilek’triʃn): thợ điện
 24. Glazier (‘gleizjə): thợ lắp kính
 25. Plasterer (‘plɑ:stərə): thợ trát vữa
 26. Plumber (‘plʌmə): thợ sửa ống nước

Lĩnh vực Hành chính – Quản lý

từ vựng tiếng anh về nghề nghiệp hành chính quản lý
 1. HR manager (eɪʧ-ɑː ˈmænɪʤə): Trưởng phòng nhân sự
 2. Personal assistant (ˈpɜːsnl əˈsɪstənt): Thư ký riêng
 3. Project manager (ˈprɒʤɛkt ˈmænɪʤə): Trưởng phòng/ quản lý dự án
 4. Office worker (ˈɒfɪs ˈwɜːkə): Nhân viên văn phòng
 5. Receptionist (rɪˈsɛpʃənɪst): Lễ tân
 6. Telephonist (tɪˈlɛfənɪst): Nhân viên trực điện thoại
 7. Recruitment consultant (rɪˈkruːtmənt kənˈsʌltənt): Chuyên viên tư vấn tuyển dụng
 8. Manager (ˈmænɪʤə): Quản lý/ trưởng phòng
 9. Secretary (ˈsɛkrətri): Thư ký

Lĩnh vực Khoa học

 1. Astronomer: Nhà thiên văn học
 2. Scientist: Nhà khoa học
 3. Biologist: nhà sinh học
 4. Botanist: nhà thực vật học
 5. Chemist: nhà hóa học
 6. Lab technician (Laboratory Technician): nhân viên phòng thí nghiệm
 7. Meteorologist: nhà khí tượng học
 8. Physicist: nhà vật lý
 9. Researcher: nhà nghiên cứu

Lĩnh vực Lữ hành và khách sạn

 1. Cook (kʊk): Đầu bếp
 2. Hotel manager (həʊˈtɛl ˈmænɪʤə ): Quản lý khách sạn
 3. Chef (ʃɛf): Đầu bếp chính
 4. Tourist guide (ˈtʊərɪst gaɪd): Hướng dẫn viên du lịch
 5. Bartender (ˈbɑːˌtɛndə): Nhân viên phục vụ quầy bar
 6. Bouncer (ˈbaʊnsə): Bảo vệ (đứng ở cửa)
 7. Hotel porter (həʊˈtɛl ˈpɔːtə): Nhân viên vận chuyển đồ ở khách sạn
 8. Waitress (ˈweɪtrɪs): Bồi bàn
 9. Bartender (‘bɑ:,tendə): Người pha rượu
 10. Barista (bəˈriːstə): Người pha chế cà phê
 11. Hotel porter (həʊˈtɛl ‘pɔ:tə): nhân viên khuân đồ tại khách sạn
 12. Waiter (‘weitə): bồi bàn nam
 13. Waitress (‘weitris): bồi bàn nữ

Lĩnh vực Vận tải

 1. Air traffic controller: kiểm soát viên không lưu
 2. Bus driver: người tài xế buýt
 3. Flight attendant ( Or: air steward/air stewardess/air hostess): tiếp viên hàng không
 4. Baggage handler: nhân viên phụ trách bốc dỡ hành lý
 5. Lorry driver: tài xế tải
 6. Sea captain hoặc ship’s captain: thuyền trưởng
 7. Taxi driver: tài xế taxi
 8. Train driver: người lái tàu
 9. Pilot: phi công
 10. Delivery person Nhân viên giao hàng
 11. Dockworker: Công nhân bốc xếp ở cảng
 12. Chauffeur: tài xế riêng

Lĩnh vực Giáo dục

 1. Lecturer (ˈlɛkʧərə): Giảng viên
 2. Music teacher (ˈmjuːzɪk ˈtiːʧə): Giáo viên dạy nhạc
 3. Translator (trænsˈleɪtə): Phiên dịch
 4. teaching assistant: trợ giảng
 5. teacher: giáo viên

Từ vựng tiếng Anh về nghề nghiệp: Lĩnh vực Tôn giáo

 1. imam: thầy tế
 2. priest: thầy tu
 3. rabbi : giáo sĩ Do thái
 4. vicar: cha sứ

Lĩnh vực Nghệ thuật – Giải trí 

từ vựng tiếng anh về nghề nghiệp giải trí

Nghệ thuật bao gồm nhiều lĩnh vực như hội họa, âm nhạc, điện ảnh… Để giúp bạn hiểu rõ thêm về lĩnh vực này, TOPICA sẽ giới thiệu bộ từ vựng chủ đề nghề nghiệp bằng tiếng Anh về lĩnh vực nghệ thuật. Cùng khám phá ngay nhé!

 1. Actor: Nam diễn viên
 2. Actress: Nữ diễn viên
 3. Artist: Họa sĩ
 4. Author: Nhà văn
 5. Musician: Nhạc sĩ
 6. Photographer: Thợ chụp ảnh
 7. Model: Người mẫu
 8. Comedian: diễn viên hài
 9. Composer: nhà soạn nhạc
 10. Dancer: diễn viên múa
 11. Film director: đạo diễn phim
 12. Disc Jockey (DJ): người phối nhạc
 13. Singer: ca sĩ
 14. Television producer: nhà cung cấp chương trình truyền hình
 15. Master of Ceremonies (MC): dẫn chương trình truyền hình
 16. Editor: biên tập viên
 17. Fashion designer: nhà thiết kế thời trang
 18. Graphic designer: người thiết kế đồ họa
 19. Illustrator: họa sĩ thiết kế tranh minh họa
 20. Journalist: nhà báo
 21. Playwright: nhà soạn kịch
 22. Poet: nhà thơ
 23. Sculptor: nhà điêu khắc
 24. Choreographer: biên đạo múa
 25. choreographer: biên đạo múa
 26. dance teacher hoặc dance instructor: giáo viên dạy múa
 27. fitness instructor: huấn luyện viên thể hình
 28. martial arts instructor: giáo viên dạy võ
 29. personal trainer: huấn luận viên thể hình tư nhân
 30. professional footballer: cầu thủ chuyên nghiệp
 31. sportsman: người chơi thể thao (nam)
 32. sportswoman: người chơi thể thao (nữ)
 33. Playwright: Nhà soạn kịch
 34. Actor: Nam diễn viên
 35. Actress: Nữ diễn viên
 36. Artist: Họa sĩ
 37. Author: Nhà văn
 38. Musician: Nhạc sĩ
 39. Photographer: Thợ chụp ảnh
 40. Model: Người mẫu
 41. Comedian: diễn viên hài
 42. Composer: nhà soạn nhạc
 43. Dancer: diễn viên múa
 44. Film director: đạo diễn phim
 45. Disc Jockey (DJ): người phối nhạc
 46. Singer: ca sĩ
 47. Television producer: nhà cung cấp chương trình truyền hình
 48. Master of Ceremonies (MC): dẫn chương trình truyền hình
 49. Editor: biên tập viên
 50. Fashion designer: nhà thiết kế thời trang
 51. Graphic designer: người thiết kế đồ họa
 52. Illustrator: họa sĩ thiết kế tranh minh họa
 53. Journalist: nhà báo
 54. Playwright: nhà soạn kịch
 55. Poet: nhà thơ
 56. Sculptor: nhà điêu khắc
 57. Choreographer: biên đạo múa
 58. choreographer: biên đạo múa
 59. dance teacher hoặc dance instructor: giáo viên dạy múa
 60. fitness instructor: huấn luyện viên thể hình
 61. martial arts instructor: giáo viên dạy võ
 62. personal trainer: huấn luận viên thể hình tư nhân
 63. professional footballer: cầu thủ chuyên nghiệp
 64. sportsman: người chơi thể thao (nam)
 65. sportswoman: người chơi thể thao (nữ)
 66. Playwright: Nhà soạn kịch

Lĩnh vực An ninh quân sự

Tiếng Anh giờ đã trở thành một kỹ năng quan trọng trong tất cả mọi lĩnh vực. Những bạn học trong ngành quân đội, cảnh sát cũng cần bổ sung vốn từ vựng tiếng Anh để tiếp thu những kiến thức quân sự từ khắp các quốc gia trên toàn thế giới.

 1. airman / airwoman: lính không quân
 2. sailor: thủy thủ
 3. soldier: người lính
 4. Company (military): đại đội
 5. Comrade: đồng chí/ chiến hữu
 6. Combat unit: đơn vị chiến đấu
 7. Combatant: chiến sĩ, người chiến đấu, chiến binh
 8. Combatant arms: những đơn vị tham chiến
 9. Combatant forces: lực lượng chiến đấu
 10. Commander: sĩ quan chỉ huy
 11. Commander-in-chief: tổng tư lệnh/ tổng chỉ huy
 12. Counter-insurgency: chống khởi nghĩa/ chống chiến tranh du kích
 13. Court martial: toà án quân sự
 14. Chief of staff: tham mưu trưởng
 15. Convention, agreement: hiệp định
 16. Combat patrol: tuần chiến
 17. Delayed action bomb/ time bomb: bom nổ chậm
 18. Demilitarization: phi quân sự hoá
 19. Deployment: dàn quân, dàn trận, triển khai
 20. Deserter: kẻ đào tẩu, kẻ đào ngũ
 21. Detachment: phân đội, chi đội (đi làm nhiệm vụ riêng lẻ)
 22. Diplomatic corps: ngoại giao đoàn
 23. Disarmament: giải trừ quân bị
 24. Declassification: làm mất tính bí mật/ tiết lộ bí mật
 25. Drill: sự tập luyện
 26. Factions and parties: phe phái
 27. Faction, side: phe cánh
 28. Field marshal: thống chế/ đại nguyên soái
 29. Flak: hoả lực phòng không
 30. Flak jacket: áo chống đạn
 31. General of the Air Force: Thống tướng Không quân
 32. General of the Army: Thống tướng Lục quân
 33. General staff: bộ tổng tham mưu
 34. Genocide: tội diệt chủng
 35. Ground forces: lục quân
 36. Guerrilla: du kích, quân du kích
 37. Guerrilla warfare: chiến tranh du kích
 38. Guided missile: tên lửa điều khiển từ xa
 39. Heliport: sân bay dành cho máy bay lên thẳng
 40. Interception: đánh chặn
 41. Land force: lục quân
 42. Landing troops: quân đổ bộ
 43. Lieutenant General: Trung tướng
 44. Lieutenant-Commander (Navy): thiếu tá hải quân
 45. Line of march: đường hành quân
 46. Major (Lieutenant Commander in Navy): Thiếu tá
 47. Major General: Thiếu tướng
 48. Master sergeant/ first sergeant: trung sĩ nhất
 49. Mercenary: lính đánh thuê
 50. Militia: dân quân
 51. Minefield: bãi mìn
 52. Mutiny: cuộc nổi dậy chống đối, cuộc nổi loạn, cuộc binh biến
 53. Non-commissioned officer: hạ sĩ quan
 54. Parachute troops: quân nhảy dù
 55. Paramilitary: bán quân sự
 56. To boast, to brag: khoa trương
 57. To bog down: sa lầy
 58. To declare war on (against, upon): tuyên chiến với
 59. To postpone (military) action: hoãn binh

Các ngành nghề khác

Nghề nghiệp là một lĩnh vực hoạt động lao động mà trong đó, nhờ được đào tạo, con người có được những tri thức, kỹ năng để làm ra các loại sản phẩm vật chất hay tinh thần nào đó, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Chính vì vậy, bên cạnh những các nghề nghiệp bằng tiếng Anh theo chủ đề thường gặp, chúng ta còn có những từ vựng đặc biệt về nghề nghiệp trong tiếng Anh. 

Hãy cùng IELTSMindX khám phá ngay bộ từ vựng đặc biệt về nghề nghiệp trong tiếng Anh nhé!

 1. Technicians (tɛkˈnɪʃənz): Kỹ thuật viên
 2. Engineer (ˌɛnʤɪˈnɪə): Kỹ sư
 3. Train driver (treɪn ˈdraɪvə): Người lái tàu
 4. Bus driver (bʌs ˈdraɪvə): Người lái xe buýt
 5. Flight attendant (flaɪt əˈtɛndənt): Tiếp viên hàng không
 6. Pilot (ˈpaɪlət): Phi công
 7. Housewife (ˈhaʊswaɪf): Nội trợ
 8. Politician (ˌpɒlɪˈtɪʃən): Chính trị gia
 9. Factory worker (ˈfæktəri ˈwɜːkə): Công nhân nhà máy
 10. Model (ˈmɒdl): Người mẫu
 11. Choreographer (ˌkɒrɪˈɒgrəfə): Biên đạo múa
 12. Editor (ˈɛdɪtə): Biên tập viên
 13. Journalist (ˈʤɜːnəlɪst): Nhà báo
 14. Writer (ˈraɪtə): Nhà văn
 15. Graphic designer (ˈgræfɪk dɪˈzaɪnə): Nhân viên thiết kế đồ họa
 16. arms dealer (ɑ:m ‘di:lə): lái súng/người buôn vũ khí
 17. burglar (‘bə:glə): kẻ trộm
 18. drug dealer (drʌg ‘di:lə): người buôn thuốc phiện
 19. forger (‘fɔ:dʤə): người làm giả (chữ ký, giấy tờ…)
 20. lap dancer (læp ‘dɑ:nsə): gái nhảy
 21. mercenary (‘mə:sinəri): tay sai/lính đánh thuê
 22. pickpocket (‘pik,pɔkit): kẻ móc túi
 23. pimp (pimp): ma cô
 24. prostitute (ˈprɒstɪtjuːt): gái mại dâm
 25. smuggler (‘smʌglə): người buôn lậu
 26. stripper (‘stripə): người múa điệu thoát y
 27. thief (θi:f): kẻ cắp

Mẫu câu sử dụng từ vựng tiếng Anh về Nghề nghiệp

mẫu câu nói về nghề nghiệp

Nếu bạn muốn học từ vựng tiếng Anh hiệu quả, bạn vừa nên nắm được bộ từ vựng, vừa nắm được cách đặt câu. Có như vậy bạn mới có thể ghi nhớ từ vựng và cách sử dụng từ. Đây là một trong những phương pháp được nhiều người đặc biệt áp dụng và thành công khi học từ vựng tiếng Anh giao tiếp chủ đề nghề nghiệp.

Dưới đây, IELTSMindX sẽ bật mí cho bạn một số mẫu câu thông dụng nhất khi học từ vựng tiếng anh về nghề nghiệp thông dụng. Cùng theo dõi để học tiếng Anh theo chủ đề nghề nghiệp qua những tình huống thực tế nhé!

Các nghi vấn về nghề nghiệp dưới tiếng Anh

 • What do you do?

Bạn làm nghề gì?

 • What do you do for a living?

Bạn kiếm sống bằng nghề gì?

 • What sort of work do you do?

Bạn làm mẫu công việc gì?

 • What line of work are you in?

Bạn làm dưới ngành gì?

Các cách giải đáp nghề nghiệp dưới tiếng Anh

– I’m a … Tôi là …

– I work as a … mình làm nghề …

– I work with … mình làm việc với …

Trình trạng công việc dưới tiếng Anh(Employment status)

 • I’ve got a part-time job: mình làm việc bán thời gian
 • I’ve got a full-time job: mình làm việc toàn thời gian

– I’m … mình đang …

 • unemployed: thất nghiệp
 • out of work: không có việc
 • looking for work: đi rinh việc
 • looking for a job: đi rinh việc

– I’m not working at the moment

 • hiện mình không làm việc
 • – I’ve been made redundant

Mình vừa bị sa thải – I do some voluntary work

– I’m retired: tôi đã nghỉ hưu

Cách nói tiếng Anh về vị trí, tính chất công việc

 1. I’m a / an + nghề nghiệp: Tôi là…
 2. I work as + vị trí công tác: Tôi đang làm ở vị trí…
 3. I work in + mảng, phòng, ban công tác/ hoặc lĩnh vực ngành nghề: Tôi làm việc ở màng…
 4. I work for + tên công ty: tôi làm việc cho …
 5. My current company is… : Công ty hiện tại của tôi là…
 6. I have my business: Tôi điều hành công ty của riêng mình
 7. I’m doing an internship in = I’m an intern in…: Hiện tại, tôi đang làm ở vị trí thực tập tại + tên công ty
 8. I’m a trainee at… : Tôi đang trong giai đoạn học việc ở vị trí…
 9. I’m doing a part-time/ full-time job at…: Tôi đang làm việc bán thời gian/ toàn thời gian tại…
 10. I earn my living as a/an + nghề nghiệp: Tôi kiếm sống bằng nghề …
 11. I’m looking for work/ looking for a job: Tôi đang tìm việc.

Mẫu câu tiếng Anh về nhiệm vụ và trách nhiệm trong công việc

 1. I’m (mainly) in charge of … : Tôi chịu trách nhiệm/ quản lý (chính) cho….
 2. I’m responsible for …: Tôi chịu trách nhiệm/ quản lý….
 3. I have to deal with/ have to handle … : Tôi cần đối mặt/ xử lý….
 4. I run/ manage … : Tôi điều hành….
 5. I have weekly meetings with …: Tôi có các cuộc họp hàng tuần với …
 6. It involves… : Công việc của tôi bao gồm …

Mẫu câu sử dụng từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Nghề nghiệp khác

 1. I was rather inexperienced – Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm.
 2. I have a lot of experience – Tôi là người có nhiều kinh nghiệm.
 3. I am sufficiently qualified. – Tôi hoàn toàn đủ tiêu chuẩn (cho công việc đó).
 4. I’m quite competent. – Tôi khá lành nghề/ giỏi (trong công việc đó).
 5. I have a high income = I am well-paid. – Tôi được trả lương khá cao.
 6. I’m poorly paid /badly paid /don’t earn much. – Lương của tôi không cao lắm.
 7. My average income is…  – Mức lương trung bình hàng tháng của tôi là ….
 8. This job is demanding – Đây là một công việc đòi hỏi cao.

Trên đây, IELTSMindX đã giới thiệu đến bạn bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Nghề nghiệp thông dụng nhất. Chắc chắn bạn sẽ dễ dàng trong khâu giao tiếp hay hiểu rõ đối phương đang hoạt động trong lĩnh vực gì. Đừng quên lưu lại và áp dụng ngay hôm nay bạn nhé!