Đề thi IELTS Reading 2022 cập nhật liên tục

Mục lục

Đề thi IELTS Reading và chiến thuật làm bài

IELTS Reading Test bao gồm 3 đoạn văn Passage. Trong đó mỗi đoạn có thể có độ dài khác nhau. Trong đề thi General thì đoạn văn thường dài tâm 700-1500 chữ, còn đề Academic thì đoạn văn xấp xỉ nhau tầm 15000 chữ. Nội dung đề cũng khác  nhau. Nhưng các dạng bài hầu hết đều giống nhau. 

Có 10 dạng câu hỏi trong Reading là:

1. True/ False/ Not given, Yes/No/ Not Given

2. Matching Heading Questions

3. Matching features – Nối đặc điểm

4. “Matching information”

5. Matching endings – Hoàn thành câu chưa hoàn chỉnh

6. Multiple choice – Chọn đáp án

7. “Short answer questions”

8. “Completing tables, charts, note, diagrams”

9. Completing sentences – Hoàn thành câu

10. Completing diagrams

Chiến lược chung làm bài Reading như sau:

– Đọc kỹ đề bài, xác định dạng câu hỏi được giao. Tùy theo mỗi dạng câu hỏi, bạn sẽ xác định được mình nên chọn đáp án như thế nào, đáp ứng đúng yêu cầu đề ra. Bởi có những yêu cầu nhỏ trong đề bài như No More than Two Words trong bài Short answer questions, hay chọn đáp án đúng – sai – không được đưa ra như thế nào…

– Đọc câu hỏi và câu trả lời được cho để xác định các keyword quan trọng, dựa theo đó tìm kiếm thông tin trong đoạn văn.

– Đoán thông tin sẽ là đáp án, ví dụ với điền từ thì có thể đó là từ nào, chọn heading thì ý chính là gì…

– Áp dụng cách đọc Skim – Scan: Đọc lướt và đọc lấy ý chính, chọn lọc thông tin quan trọng theo keyword câu hỏi trước để so sánh.

– Nếu thấy thông tin nào chắc chắn phù hợp với câu hỏi, xác định được đáp án thì trả lời. Hãy chú ý đến các phần trước và sau câu chứa keyword vì có thể đề thi đang cố tình bẫy với từ đồng nghĩa hoặc có sự thay đổi đột ngột khác ở phía sau.

– Nếu không tìm thấy thông tin thì hãy bỏ qua câu hỏi khó đó để làm các câu dễ trước. Sau đó mới quay lại đọc kỹ để hiểu và tìm thông tin còn thiếu. 

– Kiểm tra lại ngữ pháp để chắc rằng bạn đã hoàn thành đúng.

Đề thi IELTS Reading Practice

Đề thi IELTS Reading 1

Đề thi IELTS Reading 2

Đề thi IELTS Reading 3

Đề thi IELTS Reading 4

Đề thi IELTS Reading 5

Đề thi IELTS Reading 6

Đề thi IELTS Reading 7

Đề thi IELTS Reading 8

Đề thi IELTS Reading 9

Đề thi IELTS Reading 10

Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 1

Ngày 05/01/2022

Passage 1: Dinosaur

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer

Passage 2: Sport

 • Matching headings
 • One word only from the text for each answer

Passage 3: Detective

 • Multiple choice
 • Matching information
 • Yes No Not Given

Ngày 08/01/2022

Passage 1: Circulating libraries

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer

Passage 2: Bird migration

 • Matching headings
 • Multiple choice
 • One word only from the text for each answer

Passage 3: Cooperation

 • Matching information
 • Multiple choice
 • Yes No Not given

Ngày 09/01/2022

Passage 1: Movies Theaters

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Why do we use language

 • Matching headings
 • Multiple choice

Passage 3: Argument about islands

 • Yes No Not given
 • One word only from the text for each answer

Ngày 13/01/2022

Passage 1: The development of opera

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Moon Search

 • Matching information
 • Matching features
 • Gap-fill

Passage 3: Brand Royalty

 • Multiple choice
 • Yes No Not given
 • Gap-fill

Ngày 15/01/2022

Passage 1: The art of perfection

 • True False Not given
 • Filling gaps

Passage 2: The importance of free play

 • Matching information
 • Matching features
 • Filling gaps

Passage 3: Grammar and philosophy

 • Multiple choice
 • Matching information
 • Yes No Not given

Ngày 16/01/2022

Passage 1: Hooks in Mauri

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer

Passage 2: Sleeping

 • Matching information
 • Matching statement
 • One word only from the text for each answer

Passage 3: Planting trees and ecosystems on the rooftop

 • Multiple choice
 • Matching statement
 • Yes No Not given

Ngày 17/01/2022

Passage 1: The existence of life in the amazon

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Motivation

 • Matching information
 • True False Not given
 • Multiple choice

Passage 3: Coral reef

 • Matching information
 • Yes No Not given
 • Multiple choice

Ngày 18/01/2022

Passage 1: Public transportation of motor bus, train, subway, moving pavements

 • Matching heading
 • Yes No Not given

Passage 2: The Impact of Environment on Children

 • Completing diagrams
 • No more than three words from the passage for each other

Passage 3: Leo Burnett and Marketing

 • Multiple choice
 • Gap-fill
 • Yes No Not given

Ngày 19/01/2022 (Đề 1)

Passage 1: Eco-tourism

 • Matching information
 • Filling gaps

Passage 2: Red and Brown seaweed

 • Matching headings
 • Multiple choice
 • Filling gaps

Passage 3: Science

 • Multiple choice
 • Yes No Not Given
 • Summary filling

Ngày 19/01/2022 (Đề 2)

Passage 1: Seeking life on other planets

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer

Passage 2: Nutrition and how to fuel athletes

 • Matching headings
 • One word only from the text for each answer

Passage 3: The distinction of languages

 • Yes No Not given
 • Filling gaps
 • Multiple choice

Ngày 20/01/2022

Passage 1: The owl – a most distinctive bird

 • One word only from the text for each answer
 • True False Not given

Passage 2: Norman Rockwell

 • One word only from the text for each answer
 • Matching headings
 • Multiple choice

Passage 3: Mirrors

 • Matching ideas
 • Multiple choice
 • Yes No Not given

Ngày 21/01/2022

Passage 1: Skull

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Television and the inventors of television

 • Yes No Not given
 • Matching information

Passage 3: Gardens and philosophy

 • Gap-fill
 • Yes No Not given

Ngày 22/01/2022 (Đề 1)

Passage 1: Red fluorescent fish

 • True False Not given
 • Filling gaps

Passage 2: Sport tourism

 • Matching headings
 • Matching features
 • Summary filling

Passage 3: How does texting change?

 • Multiple choice
 • Summary filling
 • Yes No Not given

Ngày 22/01/2022 (Đề 2)

Passage 1: Food in the UK

 • Gap-fill
 • True False Not given

Passage 2: Antipodes

 • Matching headings
 • Multiple choice

Passage 3: A survey study of female leaders

 • Matching information
 • Yes No Not given

Ngày 23/01/2022

Passage 1: Solar energy

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Leaf-Cutting Ants and Fungus

 • Matching information
 • Matching features
 • Gap-fill

Passage 3: Cognitive thinking in prehistoric people

 • Multiple choice
 • Yes No Not given
 • Gap-fill

Ngày 24/01/2022

Passage 1: Pyramid of Caius Cestius in Rome, Italy

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer

Passage 2: Approach to scientific research

 • Matching paragraph information
 • One word only from the text for each answer
 • Multiple choice

Passage 3: Killer whales & manifestations of culture

 • True False Not given
 • One word only from the text for each answer
 • Matching information

Ngày 29/01/2022

Passage 1: Video game

 • One word only from the text for each answer
 • True False Not given

Passage 2: Perfume

 • Matching information
 • True False Not given
 • Diagram label completion

Passage 3: Language

 • Yes No Not given
 • Multiple choice
 • Gap-fill

Đề thi IELTS Reading 2022 – Tháng 2

Ngày 12/02/2022

Passage 1: The Burgess Shale fossils

 • True False Not given
 • Gap-fill

Passage 2: Undoing Our Emotions

 • Matching headings
 • One word only from the text for each answer

Passage 3: Children’s literature studies today

 • Multiple choice
 • Yes No Not given
 • Complete sentences

Ngày 21/02/2022 (Computer-Based)

Passage 1: Prosopagnosia

 • True False Not given
 • No more than two words

Passage 2: Lean Production

 • Matching heading
 • No more than three words

Passage 3: Green fingers and Garden

 • Yes No Not given
 • Multiple choice
 • Choose words

Ngày 26/02/2022

Passage 1: The origin of the tattoo

 • Filling one word
 • True False Not given
 • No more than two words

Passage 2: Playing sports among children

 • Matching headings
 • One word only
 • Multiple choice

Passage 3: The value of research into Mite Harvestmen

 • Multiple choice
 • Yes No Not given
 • Complete the summary using the list of words